Питајте председника

Служба правне помоћи

Информације о служби правне помоћи

Служба правне помоћи
Начелник : Јулијана Недељковић, дипл. правник
канцеларија бр.10
тел.: 8124-421
Радно време са странкама: од 8,00 до 14,00 сваког радног дана
Делатност Одсека из области правне помоћи обухвата пружање бесплатне правне помоћи и пружање правне помоћи

 

I Услови под којом грађани имају право на бесплатну правну помоћ по ЗБПП

Бесплатна правна помоћ за лица лошег имовинског стања

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору, ако:

-испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен овим законима;

-не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

 

Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у:

-привредним споровима;

-поступку регистрације правних лица;

-поступку накнаде штете за повреду части и угледа;

-поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;

-поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери с трошковима поступка;

-поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим оби-чајима;

-случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.

 

Пружалац није дужан да пружи бесплатну правну помоћ кориснику:

-који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку;

-који се према пружаоцу не понаша у границама закона;

-ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса;

-ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно овом закону.

 

Подношење захтева

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се Општинској управи ГО лазаревац на шалтеру  Услужног центра.

Захтев се подноси писмено или усмено на записник или електронским путем, у складу са законом.

Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског засту¬пања, односно пуномоћје.

На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи садржи:

-лично име, пребивалиште или боравиште подносиоца захтева и број телефона ако постоји;

-опис проблема због кога се тражи бесплатна правна помоћ и документа о описаном проблему, ако подносилац захтева њима располаже.

Подносилац захтева уз захтев може поднети исправу, правноснажну одлуку државног органа или други документ којим се доказује да тражилац бесплатне правне помоћи испуњава услове за остваривање права на бесплатну правну помоћ.

Захтев се подноси на обрасцу који је објављен на званичној интернет презентацији Градске општине Лазаревац у одељку: Услуге/обрасци и формулари/Служба правне помоћи. Захтев се подноси путем поште, непосредно се предаје на шалтеру Услужног центра Градске општине лазаревац, или се подноси усмено на записник.

 

Информације о доказима

Општинска управа би требало да информише грађане о начину на који они доказују постојање услова за остварење бесплатне правне помоћи.

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ (по потреби заступање од стране адвоката са листе Адвокатске коморе Србије) у складу са ЗБПП, грађани прилажу документ којим се потврђује статус и то:

-За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад
Доставити: Решење центра за социјални рад

-За незапослена лица
Доставити: уверење Националне службе за запошљавање или уверење (потврду) РФ ПИО

-За запослене, који примају минималну зараду
Доставити: потврду послодавца о примањима           

-За пензионере са најнижом пензијом
Доставити: последњи чек од пензије           

-За лица, која остварују права у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или поро¬дичног инвалида
Доставити: решење о инвалидности           

-За избегла и расељена лица
Доставити: избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица не сматра се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће поступак заштите од насиља у породици или други поступак заштите. Приходи и имовина лица против којег се покреће поступак заштите не утичу на право тражиоца да оствари право на бесплатну правну помоћ, ако он испуњава прописанe услове.

 

Бесплатна правна помоћ, одобрава се, без обзира на имовинско стање, следећим лицима:

 1. детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;
 2. лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чу¬вања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;
 3. лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне способности;
 4. лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;
 5. лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима;
 6. лицу које тражи азил у Републици Србији;
 7. избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу;
 8. особи са инвалидитетом;
 9. детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;
 10. деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 године живота;
 11. одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу социјалне заштите;
 12. лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;
 13. лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом којим се уређује становање.

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране.