Питајте председника

Служба правне помоћи

Служба правне помоћи врши послове пружање правне помоћи грађанима са подручја Градске општине Лазаревац ради остварења њихових права, обавеза и правних интереса сачињавањем иницијалних правних аката, писаних поднесака, редовних и ванредних правних лекова; даје усмене правне савете, као и друге поднеске; саставља све врсте захтева за управни поступак, саставља уговоре, завештања, пуномоћја, вансудска поравнања и друге исправе; прати законску и подзаконску регулативу и друге прописе, иницира одговарајуће мере за ефикасније пружање правне помоћи грађанима; води евиденције о пруженој помоћи.

Начелник службе:
Мирослава Андрић
тел. 011/ 8118-740
e-mail: mandric@lazarevac.rs