Питајте председника

Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове врши: инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме градске општине; одржавање биротехничких и других средстава опреме; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара и потрошног материјала; обављање службеног превоза и сервисирање возила; послове заштите од пожара; обезбеђивање и других услова потребних за рад органа градске општине; оперативне и техничке послове у спровођењу свих врста манифестација и протокола за потребе градске општине; послове јавне набавке добара и услуга или уступање извођења радова до њихове финализације са финансијско-материјалном конструкцијом (припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавних набавки) и послове сарадње са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Служба стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образована за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

У Служби се образује Одсек за јавне набавке.

 

Начелник службе:
Тамара Авдаловић Ковачевић
Тел. 011/8122-279
e-mail: tkovacevic@lazarevac.rs