Питајте председника

Одељење за инвестиције и развој

Одељење за инвестиције и развој обавља послове који се односе на: промоцију градске општине Лазаревац и информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу; сарадњу са приватним, јавним и невладиним сектором, координацију њихових активности и подстицање приватно јавних  партнерстава; припрему и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем; идентификацију потреба и помоћи при решавању  проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја; стварање и одржавање база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора; врши послове у вези реализације инвестиционих пројеката који се финансирају из буџета градске општине и других извора финансирања; обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији и других потребних докумената ради реализације инвестиционих пројеката; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике, врши праћење и евиденцију финансијских обавезе у оквиру реализације свих инвестиционих пројеката у сарадњи са Одељењем за финансије; прати реализацију уговора у области комуналне потрошње у сарадњи са надзором и Одељењем за финансије; Одељење прати реализацију послова, односно врши надзор над: изградњом и реконструкцијом сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, одржавањем сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, означавањем сеоских, пољских и других некатегорисаних путева (хоризонтална сигнализација), над делатношћу обезбеђења јавног осветљења кроз одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на подручју Градске општине Лазаревац, као и надзор над изградњом, доградњом, реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и одржавањем свих других објеката који се финансирају из буџета општине.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела, учествује у припреми локалних и регионалних стратешких аката и врши друге послове у складу са прописима.

Начелник одељења

Александар Милосављевић
Тел. 011/787-1446
e-mail: centar.lazarevac@gmail.com e-mail: ler@lazarevac.rs e-mail: amilosavljevic@lazarevac.rs