Питајте председника

Одељење за управу

Одељење за управу врши послове који се односе на: унапређење и модернизацију рада Управе градске општине и поједностављење административних процедура коришћењем савремених метода, а у циљу праћења ефикасности и ажурности рада Управе; послове управљања људским ресурсима који се односе на стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције запослених и остале послове од значаја за каријерни развој службеника; стручне, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа, израду решења и других аката у вези са радно-правним статусом запослених у Управи градске општине; праћење прописа и израда нормативних аката из делокруга Одељења; вођење управног поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине; књиговодствене послове везане за обраду, обрачун, праћење и евидентирање инвалидских примања у складу са прописима Републике и Града и ажурирање базе података о корисницима инвалидских примања; вођење управног поступка и доношење решења у вези са накнадом трошкова сахрањивања лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења; решавање статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица које је поверио комесаријат за избеглице РС; издавање уверења о статусним питањима грађана, запослених у иностранству и чланова њихових породица; издавање уверења о приходима по члану домаћинства; ажурирање јединственог бирачког списка и бирачких спискова националних мањина; спровођење стручних и административних послова у вези са пописом становништва; послове писарнице, архиве;  издавања потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију; координацију послова на унапређењу односа Управе градске општине према грађанима - услужни центар;  организацију рада и надзор над радом месних канцеларија са седиштем у Дудовици, Брајковцу, Трбушници, Рудовцима, Барошевцу, Медошевцу, Јунковцу, Миросаљцима, Вреоцима, Великим Црљенима и Степојевцу; послове везане за спровођење мера безбедности и здравља на раду; припрему и предлагање процеса који се односе на развој, одржавање, преиспитивање и унапређење менаџмента система квалитета  ISO 9001: 2015  у Управи градске општине.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

Начелник одељења:
Гордана Недељковић
Тел. 011/8120-684
е-mail: gnedeljkovic@lazarevac.rs