Питајте председника

Одељење за комуналне и стамбене послове

Одељење за комуналне и стамбене послове врши следеће послове: - у комуналној области: врши послове који се односе на развој комуналних делатности и врши надзор над радом јавних предузећа која обављају комуналне делатности; спроводи прописе којима се уређује комунални ред, осим ако њима није утврђена надлежност другог органа; издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине у комуналним стварима; одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; учествује у припреми планова за постављање привремених објеката, постављање тезги и других покретних привремених објеката, као и постављања летњих башти, у складу са прописима града; издаје одобрење за постављање привремених објеката, постављање тезги и других покретних привремених објеката, као и постављања летњих башти, у складу са прописима града;  одлучује о постављању и уклањању балон хала спортске намене, у складу са прописима града; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта; - у стамбеној области: спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; води евиденцију о начину организовања послова управљања стамбеним зградама, у складу  са законом.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:
Горан Милошевић
Тел. 011/8120-688
e-mail: gmilosevic@lazarevac.rs