Питајте председника

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац

Одељење за инспекцијске послове прати стање, процењује ризике, планира, усклађује и координира инспекцијски надзор и врши послове комуналне инспекције и спроводи административна извршења из области комуналне инспекције.

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над извршавањем закона, прописа Града и одлука градске општине Лазаревац који се односе на: обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката; уређивање јавних површина  као и друге послове утврђене законом и прописима града, осим оних послова који су законом и прописима града поверени комуналној инспекцији града; стара се о одржавању комуналног реда у градској општини; врши инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлог прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима

У Одељењу се образује Одсек за управно-правне и административне послове.

 

Послови Одељења за инспекцијске послове:

  • инспекцијски надзор Комуналне инспекције над извршавањем закона и прописа Града који се односе на: обављање комуналних делатности; одржавање стамбених зграда; одржавање и чишћење јавних површина; опште уређење града; услове и начин постављања привремених објеката; градске пијаце;  држање домаћих животиња; кућни ред у стамбеним зградама; радно   време; одржавање јавних зелених површина; градску канализацију и градски водовод
  • старање о одржавању комуналног реда у градској општини, спровођење   прописа којима се уређује комунални ред и издавање одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине, вршење  инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком  Скупштине града
  • вођење управног поступка у предметима комуналне инспекције

Начелник одељења:

Мирослав Милосављевић
Тел. 011/8123-241
mmilosavljevic@lazarevac.rs

 

Комунална инспекција

Комунална инспекција врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа Града Београда који се односе на обављање комуналних делатности, одржавање стамбених зграда, одржавање и чишћење општинских површина, комунални ред, услове и начин постављања привремених објеката (киосци, мањи монтажни објекти, баште отвореног типа, конзерватори за сладолед и др.), градске пијаце, држање домаћих животиња, кућни ред у стамбеним зградама, радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката, одржавање канализације и водоводних инсталација.

Послови комуналне инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву заинтересованог лица. Захтеви се могу предати писаним путем у Услужном центру Управе градске општине Лазаревац или телефонским путем, усмено код дежурног комуналног инспектора, електронском поштом komunalna.inspekcija@lazarevac.rs, писаном пријавом преко поште и факсом, иницирање поступка по службеној дужности, достављање решења другог органа. У сваком од ових случајева надлежни комунални инспектор се задужује предметом, спроводи управни поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси одговарајући управни акт (решење, закључак). Управни акт се доставља лицу против кога је покренут поступак са правном поуком о могућности жалбе на управни акт, а заинтересованом лицу подносиоцу пријаве обавештење о предузетим мерама. Жалбе се подносе Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда, Сектор за нормативне и управно надзорне послове у законском року од 15 дана.

Одлуке и закони по којима поступа Комунална инспекција градске општине:    


Закони:

1. Закон о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/11, 46/14, 104/16 и 95/18)
2. Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/15 и 44/2018-други закон и 95/18)
3. Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аут. тумачење)
4. Закон о прекршајима („Сл.Гласник РС“, бр. 65/13, 13/16-Одлука УС РС, 98/16 и 91/19-др. закон)
5. Закон о оглашавању („Сл. Гласник РС“, бр.6/16 и 52/19)
6. Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. Гласник СРС“, 20/77, 24/85 и 6/89, „Сл. гласник РС“, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон, 120/12-одлука УС и 84/13)
7. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 104/16 и 9/2020)


Подзаконски акти:

1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије („Сл.гласник РС“, бр. 69/06)

Одлуке:

1. Одлука о комуналној инспекцији („Сл. лист града Београда“, бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19 и 17/20),
2. Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20, 152/20 и 40/21),
3. Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/02, 11/05, 6/10, 2/11, 10/11, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17 и 71/19),
4. Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19 и 26/21),
5. Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20, 152/20 и 9/21),
6. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16, 19/17 и 109/18),
7. Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19 и 152/20),
8. Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19 и 152/20),
9. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“,бр. 12/10, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16 , 36/17, 118/18 и 26/19, 52/19, 65/20, 152/20 и 9/21),
10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист града Београда“, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 138/20 и 152/20),
11. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 86/14, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20 и 71/21),
12. Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“, бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14 и 19/17),
13. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17 и 85/19),
14. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 10/11, 51/11, 10/14 и 19/17),
15. Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“, бр. 4/87, 10/87, 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 73/16 и 19/17),
16. Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист града Београда“, бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19, 106/20 и 152/20)
17. Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 86/16, 126/16, 36/17 , 96/17, 109/18 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20 и 39/21),
18. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл. лист града Београда“, бр. 23/05, 2/11, 29/14, 19/17 и 74/19),
19. Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17, 26/19, 101/19 и 65/20),
20. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, 114/16 и 60/19)
21. Одлука о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга – испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији градске општине Лазаревац („Сл. лист града Београда“, бр. 58/15 и 5/17),
22. Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лазаревац („Сл. лист града Београда“, бр. 20/99 и 21/07),
23. Одлука о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији градске општине Лазаревац („Сл. лист града Београда“, бр. 27/05, 4/06 и 12/15),
24. Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 3/2000, 19/14 и 19/17),
25. Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Лазаревац („Сл. лист града Београда“, бр. 33/17, 53/17 и 83/17 и 99/2018).

Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.

- Атмосферске и отпадне воде
ОПАОВ КЛ1 - Заштита градске канализације (за комунално предузеће)
ОПАОВ КЛ2 - Заштита градске канализације (за инвеститора)
ОПАОВ КЛ3 - Заштита градске канализације (за извођача радова)
ОПАОВ КЛ4 - Заштита градске канализације (површине јавне намене)
ОПАОВ КЛ5 - Заштита градске канализације (опасне и штетне материје)
ОПАОВ КЛ6 - Одржавање и континуитет (комунално предузеће)
ОПАОВ КЛ7 - Одржавање градске канализације (забране - за друга лица)
ОПАОВ КЛ8 - Прикључење (за инвеститора новоизграђене мреже)
ОПАОВ КЛ9 - Прикључење (за комунално предузеће)
ОПАОВ КЛ10 - прикључење (инвеститор-власник-корисник-извођач)
ОПАОВ КЛ11 - Септичке јаме (корисник)
ОПАОВ КЛ12 - Септичке јаме (предузеће)
ОПАОВ КЛ13 - Обавезе (комунално предузеће)
ОПАОВ КЛ14 - Обавезе (корисник)


- Балон-хале
БХ КЛ1 - Балон хале спортске намене

- Баште
БУО КЛ1 - Башта угоститељских објеката


- Гробља и сахрањивање
УОГС КЛ1 - уређење и одржавање гробља и сахрањивање - уређивање
УОГС КЛ2 - уређење и одржавање гробаља и сахрањивање - извођење радова
УОГС КЛ3 - уређење и одржавање гробаља и сахрањивање - обавезе корисника гробног места
УОГС КЛ4 - уређење и одржавање гробаља и сахрањивање - сахрањивање и забрањене радње

- Домаће животиње и кућни љубимци
ДДЖКЉ КЛ1 - држање домаћих животиња
ДДЖКЉ КЛ2 - држање кућних љубимаца
ДДЖКЉ КЛ3 - извођење на јавне површине
ДДЖКЉ КЛ4 - за предузеће


- Зелене и рекреационе површине
ЗРП КЛ1 - Континуитет у пружању комуналне услуге
ЗРП КЛ2 - уређење и одржавање (предузеће-предузетник-друго лице)
ЗРП КЛ3 - заштита (предузеће-предузетник-друго лице)
ЗРП КЛ4 - заштита (друга лица)
ЗРП КЛ5 - заштита (корисник)
ЗРП КЛ6 - заштита - уклањање стабала

- Зоохигијена
ЗОО КЛ1 - делатност зоохигијене - за јавно комунално предузеће
ЗОО КЛ2 - послови зоохигијенске службе - за јавно комунално предузеће
ЗОО КЛ3 - делатност зоохигијене - мере дезинсфекције, дезинсекције и дератизације
ЗОО КЛ4 - делатност зоохигијене - за власника држаоца животиње


- Јавна паркиралишта
ЈП КЛ1 - јавна паркиралишта - одржавање
ЈП КЛ2 - јавна паркиралишта - коришћење


- Јавна расвета
ЈР КЛ1 - Јавно предузеће-расвета-одржавање
ЈР КЛ2 - Јавно предузеће-објекти-одржавање
ЈР КЛ3 - Заштита

- Комунални ред
КР КЛ1 - спољни делови зграде
КР КЛ2 - Површине око зграде и ограде
КР КЛ3 - Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине
КР КЛ4 - Контрола вршења продаје и обављања делатности
КР КЛ5 - Општа уређеност насеља
КР КЛ6 - Контрола подземног пешачког пролаза
КР КЛ7 - Контрола терена за спорт и рекреацију
КР КЛ8 - Контрола уклањања снега и леда
КР КЛ9 - објекти и уређаји и извођење културног или артистичког програма

- Кућни ред
КРСЗ КЛ1 - Кућни ред у стамбеним зградама

- Оглашавање
ОГЛ КЛ1 - Оглашавање за корисника средства за оглашавање
ОГЛ КЛ2 - забрањене радње

- Пијаце
ПИЈ КЛ1 - Управљање
ПИЈ КЛ2 - Обавезе корисника пијачног простора-објекта

- Плаћање комуналних услуга
ПКУ КЛ1 - Плаћање комуналних услуга - обавезе комуналних предузећа
ПКУ КЛ2 - Плаћање комуналних услуга - предузеће обједињене наплате
ПКУ КЛ3 - Плаћање комуналних услуга - корисник

- Пречишћавање и диструбуција воде
ПДВ КЛ1 - јавно предузеће - одржавање водовода
ПДВ КЛ2 - прикључење на градски водовод за јавно предузеће
ПДВ КЛ3 - уградња и одржавање водомера за јавно предузеће
ПДВ КЛ4 - испорука воде за јавно предузеће
ПДВ КЛ5 - искључење воде за јавно предузеће
ПДВ КЛ6 - прикључење на градски водовод за кориснике
ПДВ КЛ7 - одржавање водомера и кућних водоводних инсталација
ПДВ КЛ8 - коришћење воде за корисника
ПДВ КЛ9 - заштита градског водовода

- Привремени објекти
ПО КЛ1 - Привремени објекти

- Радно време угоститељских објеката
РВУО КЛ1 - Радно време угоститељских објеката

- Снабдевање топлотном енергијом
СТЕ КЛ1 - Енергетски субјекат - предмет контроле и услови
СТЕ КЛ2 - Енергетски субјекат - одржавање
СТЕ КЛ3 - Енергетски субјекат - прикључење
СТЕ КЛ4 - Енергетски субјекат - снабдевање топлотном енергијом
СТЕ КЛ5 - Енергетски субјекат - искључење
СТЕ КЛ6 - Енергетски субјекат - испорука топлотне енергије
СТЕ КЛ7 - Енергетски субјекат - мерење
СТЕ КЛ8 - Тарифни купац - прикључење
СТЕ КЛ9 - Тарифни купац - права и обавезе
СТЕ КЛ10 - Тарифни купац - плаћање испоручене топлотне енергије
СТЕ КЛ11 - заштита

- Тезге
ТППО КЛ1 - Тезге и други покретни привремени објекти

- Чистоћа
ОЧ КЛ1- Обезбеђивање континуитета ( за предузеће-предузетника)
ОЧ КЛ2- Кућно смеће ( за предузеће-предузетника)
ОЧ КЛ3- Чишћење и прање јавних површина ( за предузеће-предузетника)
ОЧ КЛ4- Кућно смеће ( обавезе корисника)
ОЧ КЛ5- Чишћење јавних површина ( обавезе корисника)
ОЧ КЛ6- Заштита чистоће на јавним површинама

 

АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГО ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред.
бр.

АКТИВНОСТИ

РОК

ПРОЦЕНА РИЗИКА

1.

Контрола поузданог, трајног и континуираног снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом од стране комуналног предузећа

октобар - април

средњи

2.

Сузбијање нелегалне уличне продаје

током целе године

висок

3.

Контрола смештања робе на површинама јавне намене

током целе године - у току недељених дежурстава

висок

4.

Инспекцијски надзор над уклањањем снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу (улице, тротоари и пешачке стазе, парковске стазе, приступне стазе око јавних установа)

децембар, јануар, фебруар и март

критичан

5.

Инспекцијски надзор над постављањем рекламних средстава на јавним и другим површинама које су видљиве са јавне површине

током целе године врши се поступање по пријавама

средњи

6.

Инспекцијски надзор по питању кретања, заустављања или паркирања возила на јавној зеленој површини, зеленој површини око објеката јавне намене и зеленој површини у јавном коришћењу

током целе године

висок

7.

Пијаце - редовна контрола комуналног реда

током целе године

средњи

8.

Предузимање мера на сузбијању и уништавању коровске биљке - амброзије

јул, август, септембар

средњи

9.

Рад по пријавама правних и физичких лица које се односе на обављање комуналне делатности од стране Јавних комуналних предузећа које је основала ГО Лазаревац

свакодневно

висок

10.

Инспекцијски надзор над постављањем привремених објеката (киосци, други мањи монтажни објекат и други слични објекат за продају робе на мало, забавни паркови, циркуси и други привремени објекти за игру деце и рекреацију грађана) на територији ГО Лазаревац

током целе године

висок

11.

Инспекцијски надзор над постављањем башти у склопу угоститељских објеката на територији ГО Лазаревац

током целе године

висок

12.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда, које се односе на начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца као и место и начин извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији ГО Лазаревац

током целе године - врши се поступање по пријавама

висок - критичан

13.

Контрола уређења и одржавања јавних зелених површина

током целе године

средњи

14.

Контрола градске водоводне и канализационе мреже: цевоводи, шахтови, хидранти, сливници и друге инсталације

током целе године

средњи

15.

Контрола функционисања објеката јавног осветљења

током целе године

средњи - висок

16.

Активности на спречавању обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката

током целе године

висок

17.

Израда месечних извештаја о извршеном надзору и предузетим мерама

током целе године

 

18.

Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру школских и предшколских установа на територији ГО Лазаревац

септембар, октобар

висок

19.

Инспекцијски надзор над постављањем тезги и других покретних привремених објеката

током целе године

висок

20.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији ГО Лазаревац

током целе године

висок

21.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Одлуке о комуналном реду које се односе на општу уређеност насеља

током целе године

висок

22.

Контрола ненаменске потрошње воде из градског водовода

јун, јул, август

критичан

23.

Контрола изливања отпадних вода, садржаја из септичких јама и других нечистоћа на јавне површине и паљење ватре на јавној и другим површинама

током целе године

висок

24.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда у вези са одржавањем, редовног пражњења и спречавања изливања отпадних вода из септичких јама

током целе године врши се поступање по пријавама

критичан

25.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда, које се односе на узнемиравање грађана и емитовање музике или приређивање музичког програма, заједнички надзор са туристичком инспекцијом

током целе године

средњи - висок

26.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о становању и одржавању зграда везано за избор управника, регистрацију стамбених заједница и придржавање обавеза власника посебних и самосталних делова зграде

током целе године

висок

27.

Придржавање општих правила кућног реда или правила власника у стамбеним и стамбено-пословним зградама

током целе године - врши се поступање по пријавама

висок

28.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Лазаревац у вези са уклањањем шибља и растиња и грана са стабала које су над коловозом некатегорисаних путева

током целе године - врши се поступање по пријавама

висок

29.

Заједнички инспекцијски надзор са другим инспекцијама и комуналном полицијом (бука из угоститељских објеката, вршење нелегалне продаје и др.)

по пријавама грађана и уз договор и координацију са другим инспекцијама

висок

30.

Активности везане за ванредне ситуације по налогу Градског и Општинског Штаба за ванредне ситуације: поплаве, високе и ниске температуре, хаварије и друге хитне мере на спречавању и отклањању непосредне опасности по здравље и живот људи и животну средину

по потреби и по хитном поступку

висок

31.

Контрола спаљивања отпада изван за то одређена места

од маја до септембра

висок

32.

Превентивне мере: деловање кроз објављивање важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа, обавештавање јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе, обавештавање јавности о сазнањима инспекције о постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет, пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту и др.

у току целе године

 

33.

Достављање извештаја о контроли заузећа јавних површина

током целе године

 

 


План инспекцијског надзора Комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац за 2022. годину
Извештај о раду Комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац за 2020. годину
План инспекцијског надзора Комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац за 2023. годину