Питајте председника

Матична служба

Матична служба Лазаревац - Секретаријат за Управу Града Београда - Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац

шеф Одсека: Драгица Благојевић

ОБАВЕЗА ПОШТОВАЊА ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О МАТИЧНИМ КЊИГАМА

чл. 83. "Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из чл. 41. овог закона."

чл. 41. "Увид у матичне књиге као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу и старатељу и другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја."

Поштовани грађани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Лазаревац уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних,
умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвара се интернет страница са формуларом који треба попунити у целости.

***

За извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем
обрасцу цена услуге је:

870 динара (520 динара републичке административне таксе + 350 динара
трошкови доставе пост експресом - варијанта доставе "данас за сутра до 19h").

***

За извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном
обрасцу цена услуге је:

1220 динара (870 динара републичке административне таксе + 350 динара
трошкови доставе пост експресом - варијанта доставе "данас за сутра до 19h").

***
За уверење о држављанству потребно је платити 1290 динара (940 динара
републичке административне таксе + 350 динара трошкови доставе пост експресом
варијанта "данас за сутра до 19h").

Контакт телефони:
011/8120 - 715
011/6960 - 209

011/6960 - 210
011/6960 - 211