Питајте председника

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

Одељење за урбанизам и грађевинске послове врши следеће послове: у оквиру поступка обједињене процедуре електронским путем доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине и претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор; доноси решења којим се одобрава извођење радова на: грађењу помоћних и економских објеката, изградњи и реконструкцији саобраћајница и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре; инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, промени намене објекта без или са извођењем грађевинских радова, раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, топлотна енергија) и другим радовима предвиђеним Законом; издаје локацијске услове за објекте за које се издаје грађевинска дозвола; доноси решења о употребној дозволи за објекте за које издаје грађевинску дозволу; издаје потврде о пријави грађења, потврде о завршетку израде темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу, прима захтеве за прикључак објекта на инфраструктуру. Поред послова у оквиру поступка обједињене процедуре, Одељење врши и следеће послове: издаје информације о локацији, потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје градске општине Лазаревац, издаје уверења о спецификацији зграда и станова, издаје уверења по захтеву странака о чињеницама о којима води службену евиденцију, издаје решења о уклањању објеката и спроводи поступак озакоњења објеката у складу са Законом.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

У оквиру Одељења образује се Одсек  за обједињену процедуру.

 

Начелник одељења:
Душан Ненадић
Тел. 011/8120-685
e-mail: dnenadic@lazarevac.rs