Питајте председника

Докумeнтација за регистровање

ПОТРЕБНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

За упис у регистар пољопривредних газдинстава потребно је поднети:

1. Препис листа непокретности – Служба за катастар непокретности РГЗ (не старији од шест месеци) на име власника земљишта који пријављује газдинство, или извод из регистра непокретности и оверен уговор о закупу земљишта / уговор о давању земље на коришћење без накнаде са власником непокретности;

2. Фотокопија важеће личне карте носиоца ( обе стране ) из које је видљива адреса или очитана ако је са чипом;

3. Фотокопиране или очитане личне карте чланова пољопривредног газдинства (ако их пријављује) који су на истој адреси;

4. Доказ о отвореном наменском текућем рачуну за пољопривредно газдинство код пословне банке, на име носиоца пољопривредног газдинства ( фотокопију картице банке са обе стране);

5. Читко попуњене обрасце за упис у регистар пољопривредних газдинстава (по могућности штампаним словима) који се узимају у Управи за трезор бивши СДК-а.

Регистрација пољопривредних газдинстава се врши према месту пребивалишта у Управи за трезор, власник земље може да буде носилац пољопривредног газдинства, а може да одреди неког од чланова домаћинства да буде носилац и на носиоца се отвара наменски текући рачун, или ако нису на истој адреси може овереним уговором да даје земљу у закуп или на коришћење.

Обрасци захтева за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства у регистар пољопривредних газдинстава: 

assets/upload/2016/opstina/poljoprivreda/dokumenti/Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava.doc