Питајте председника

Председник градске општине

Председник Градске општине Лазаревац је г-дин Бојан Стевић.

Председник градске општине је извршни орган Градске општине.

Председника Градске општине бира Скупштина Градске општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник и заменик председника Градске општине су на сталном раду у Градској општини. Председник градске општине је истовремено и председник Већа градске општине.

Надлежност:

1) представља и заступа Градску општину;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;

3) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;

4) наредбодавац је за извршење буџета;

5) у име Градске општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Градска општина;

6) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у организацијама и установама које се финансирају из буџета Градске општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Градске општине;

7) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Градске општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

8) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;

9) доноси опште акте када је то законом, овим статутом или другим прописом предвиђено;

10) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;

11) информише јавност о свом раду;

12) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

13) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;

14) врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Градске општине.