Питајте председника

Одељење за образовање, културу и социјална питања

Одељење за образовање, културу и социјална питања врши послове: - у области образовања: прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; пружа стручну помоћ у поступку спровођења јавних набавки за радове на одржавању;  праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама; покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; координира рад интерресорне комисије за процену способности за упис и похађање наставе деце ометене у развоју. - У области културе: подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину; обезбеђује услове за рад и остваривање надзора над радом установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач градска општина; обезбеђује услове за додељивање награда и признања у области културно-уметничког стваралаштва и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом Градске општине и другим прописима; - у области бриге о лицима са посебним потребама и националним и етничким групама: прати развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју и стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; у складу са законом и актима Града, врши стручне и организационе послове учествовања у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица; учествује заједно са другим субјектима у припреми аката који се односе на развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите, у оквиру надлежности градске општине; послове који проистичу из Споразума закљученог са Агенцијом за привредне регистре Републике Србије; врши стручне и административне послове за савете Већа градске општине образоване по пословима из делокруга Одељења, као и за оне савете за које се то предвиди актом о образовању савета и за Штаб за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:
Видан Тимотијевић
Тел. 011/8120-714
e-mail: vtimotijevic@lazarevac.rs