Питајте председника

Одељење за заштиту животне средине, спорт и омладину

Одељење за заштиту животне средине, спорт и омладину врши послове: у области заштите животне средине: у оквиру надлежности градске општине прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на њеном подручју, учествује у припреми и спровођењу акционих, санационих и других планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, припрема акте који се односе на обезбеђење услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; припрема нацрт програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и стара се о спровођењу истог; - у области спорта: учествује у припреми предлога програма развоја спорта  на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града, прати стање и стара се о одржавању спортских објеката на подручју градске општине; учествује у планирању и обезбеђивању средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; организује доделу награда и признања у области спорта; – послове Канцеларије за младе који се односе на: организовани приступ проблемима младих; промовисање рада са младима; пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање; неформално образовање младих; пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих; подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима; унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих; унапређење безбедности младих; припрему акционог плана политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; учествује у обезбеђивању услова за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе која делују на подручју градске општине; - спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине, утврђене актима града Београда; врши стручне и административне послове за савете Већа градске општине образоване по пословима из делокруга Одељења као и за оне савете за које се то предвиди актом о образовању савета.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

У Одељењу се образује Канцеларија за младе.