Питајте председника

Служба за комуникацију и координацију односа са грађанима

Служба за комуникацију и координацију односа са грађанима врши стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове који се односе на комуникацију са медијима и грађанима о раду органа градске општине, јавних предузећа и установа и организација чији је оснивач градска општина; обавља студијско-аналитичкe пословe који се односе на израду стратешких докумената и праћење реализације пројеката, студија, акционих планова и програма; врши координацију са одговарајућим службама у јавним предузећима у погледу остваривања права и интереса грађана; врши координацију активности усмерену на сарадњу са Службом за комуникацију и координацију односа са грађанима града Београда (Беоком сервис); обавља организационе послове који се односе на представљање градске општине у земљи и иностранству; врши координацију послова у сарадњи са Туристичком организацијом градске општине Лазаревац који се односе на представљање градске општине на сајмовима и манифестацијама; врши стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове који се односе на организацију манифестација које организују органи градске општине Лазаревац; организује конференције за штампу, припрема вести, саопштења и обавештења у вези са радом органа градске општине, и стара се о њиховом постављању на званичну интернет презентацију градске општине; припрема штампанe материјале за потребе органа градске општине; обавља послове ажурирања података за потребе званичне интернет презентације општине (објављивање конкурса, огласа, јавних набавки и осталих информација); врши организовање протокола поводом пријема представника републичких органа, општина и градова у Србији и представника иностраних делегација и осталих свечаних пријема и састанака; врши организовање протокола поводом додељивања јавних признања, и обавља друге протоколарне послове за потребе органа градске општине. Служба, у сарадњи са Кабинетом председника градске општине, врши: стручне и административно-техничке послове који се односе на припрему и обраду стручних аката за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника; послове који се односе на пријем, распоређивање, обраду и чување предмета и аката који су упућени председнику и заменику председника општине; административно-техничке и организационе послове који се односе на сарадњу градске општине са градовима и општинама у Србији и републичким органима; стручне и административно техничке послове који се односе на пријем и обраду представки, притужби, петиција и предлога грађана упућених председнику и заменику председника, поступа по њима, стара се о њиховој реализацији и о томе обавештава грађане и учествује у организацији пријема странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника.

Врши стручне послове на увођењу, одржавању и унапређењу система информационо-комуникационих технологија за потребе Управе и органа градске општине Лазаревац.

У Служби се образује Одсек за информационо – комуникационе технологије.

Начелник службе:
Милош Живковић
тел. 011/ 8120-371
тел. 011/ 8120-690
e-mail: protokol@lazarevac.rs
e-mail: mzivkovic@lazarevac.rs