Питајте председника

Одељење за финансије

Одељење за финансије врши послове који се односе на: планирање, припрему, доношење и извршење буџета Градске општине; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења; припрему предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу власти; трезор општине - финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода буџета, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање и управљање финансијским информационим системом и интерну буџетску контролу и ревизију; финансијско-рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава, буџетског фонда, као и индиректних корисника (који немају запослене који обављају финансијско-рачуноводствене послове), који се односе на припрему и израду финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменско коришћење средстава; обрачун и исплату плата и накнада; финансијско праћење свих уговорених обавеза и иницирање одговарајућих поступака у случају неизвршења уговорних обавеза; фактурисање услуга; вођење евиденције о основним средствима; благајничко пословање; формирање књиговодствених исправа; вођење пословних књига и других евиденција по корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација, припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана; контролу предлога програма и праћење реализације усвојеног годишњег, односно трогодишњег програма јавних предузећа и буџетских корисника, у делу који се односи на финансијски план, зараде и запошљавање у циљу извештавања надлежних органа и министарстава.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

У оквиру Одељења образују се Одсек за буџет и трезор, Одсек за финансијско - рачуноводствене послове директних корисника и Одсек за финансијско - рачуноводствене послове индиректних корисника.

 

Начелник одељења:
Душан Марковић
Тел. 011/8120-713
e-mail: dusan.markovic@lazarevac.rs