Питајте председника

Служба за скупштинске послове, послове извршних органа и прописе

Служба за скупштинске послове, послове извршних органа и прописе обавља послове који се односе на: стручне и организационе послове за Скупштину и Веће градске општине везано за припрему седница и обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о њиховим одржаним седницама; остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине и послове за именована, изабрана и постављена лица која нису у радном односу; припрему прописа и материјала везано за положај градске општине и друга питања из области организације и рада Скупштине и извршних органа градске општине, као и других прописа који не спадају у делокруг других организационих јединица Управе градске општине; припрему пречишћених текстова прописа градске општине; објављивање у „Сл. листу града Београда“; послове другостепеног управног поступка из надлежности Већа градске општине; стручне и организационе послове за потребе радних тела органа градске општине и послове административних секретара; стручне, организационе и административно техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника Скупштине и његовог заменика; пружање стручне помоћи Управи градске општине у припреми нацрта аката и њихово усклађивање са правним системом; давање правних мишљења Скупштини, Председнику и Већу о законитости аката градске општине; праћење усклађености Статута и других општих аката градске општине са Статутом града и другим општим актима града; припремање одговора Уставном суду РС поводом оспорених прописа градске општине које по надлежности припрема; прати прописе који се односе на положај и делокруг месних самоуправа и израђује нормативна акта у тој области; припрема и израђује нацрте одлука о увођењу самодоприноса, припрему и израду статута, расписивање референдума и других аката; пружа стручну помоћ и даје стручно мишљење у вези са обављањем послова органа месних самоуправа; врши стручне послове у поступку одлучивања о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела, у складу са прописима града и градске општине; обавља стручне и административне послове за овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја.

 

Начелник службе:
Светлана Катић
Тел. 011/8123-792
e-mail: skupstinskiposlovi.sef@lazarevac.rs