Питајте председника

Јавнобележничке канцеларије

Имајући у виду да је 01. 09. 2014. почео рад јавних бележника на територијама једног броја јединица локалне самоуправе и подручја градских општина, важно је напоменути примену члана 29. Закона о овери потписа, рукописа и преписа:

“Јавни бележник је надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа.

У градовима, односно општинама за које су до дана ступања на снагу овог закона именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе могу да оверавају основни судови, односно општинске управе као поверени посао најдуже до 1. марта 2015. године.

У градовима, односно општинама за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника, потписе, рукописе и преписе ће оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), односно општинске управе као поверени посао.

После ступања на снагу овог закона, судови, односно општинске управе које су задржале надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа, те послове обављају сходном применом одредаба овог закона и закона којим се уређује јавнобележничка делатност.”

Списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса можете погледати на линку испод текста

СПИСАК ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ КАНЦЕЛАРИЈА