Питајте председника

Одељење за управу - обрасци захтева

 ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

 

ГОЛ-РП-01-012.03 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

ГОЛ-РП-01-015.02 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД

ГОЛ-РП-01-016.01 ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ РВИ

ГОЛ-РП-01-016.02 НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПОСЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП

ГОЛ-РП-01-017.01 ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ РВИ И ПАЛОГ БОРЦА

ГОЛ-РП-01-017.02 УВЕЋАНА ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ

ГОЛ-РП-01-09.01 ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА КОЈЕ СНОСИ ОПШТИНА

ГОЛ-РП-01-10.01 ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

ГОЛ-РП-01-11.01 ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА

ГОЛ-РП-01-12.01 ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП

ГОЛ-РП-01-12.02 ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК

ГОЛ-РП-01-13.01 ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА РВИ, МВИ

ГОЛ-РП-01-14.01 НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ

ГОЛ-РП-01-15.01 БОРАЧКИ ДОДАТАК

ГОЛ-РП-01-35.01 ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РВИ, МВИ И ЦИР

ГОЛ-РП-01-36.01 ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК

ГОЛ-РП-01-37.01 БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ, МВИ И ЦИР

ГОЛ-РП-01-38.01 ЗАХТЕВ ЗА МНП

ГОЛ-РП-01-43.01 УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

ГОЛ-РП-01-44.01 ЗАХТЕВ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ЗА ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ, КОРИСНИКЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИР И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦЕ

ГОЛ-РП-01-45.01 ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РВИ ОД ДО X ГРУПЕ ИЗ ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17.08.1990. ГОДИНЕ

ГОЛ-РП-01-46.01 ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ,,ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941“

ГОЛ-РП-01-47.01 ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА

БИРАЧКИ СПИСАК

ГОЛ-РП-01-039.01 ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ГОЛ-РП-01-039.02 УПИС ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЈБС

ГОЛ-РП-01-039.03 ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЈБС

ГОЛ-РП-01-041. 01 ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О БИРАЧКОМ ПРАВУ

ГОЛ-РП-01-042.01 ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПО МЕСТУ БОРАВКА