Питајте председника

Одељење за имовинско – правне послове

Одељење за имовинско - правне послове обавља послове у имовинско – правној области на основу закона и других прописа и то: спроводи управни поступак у предметима који се односе на експропријацију, административни пренос права коришћења земљишта и установљавања права службености; спроводи поступак извршења у предметима експропријације; одлучује о захтевима за поништај правоснажних решења о експропријацији (деекспропријација); спроводи поступак и одлучује о поништају правоснажних решења о изузимању земљишта које није приведено намени по захтевима који су поднети до 11.03.2010. године; одлучује о захтевима за решавање у предметима предвиђеним по раније важећем Закону о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 47/03) поднетим до 11.09.2009. године; спроводи поступке за одређивање накнаде за експроприсане непокретности као и за изузето земљиште по правоснажности решења; спроводи поступак и припрема решења за надлежну комисију у предметима  враћања одузетог земљишта (ПЗФ) и друге поступке у складу са законом; на основу акта градоначелника, у име и за рачун града, припрема предлоге решења о закупу, односно отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града за Комисију за давање у закуп земљишта непосредном погодбом, ради легализације објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и преко 800 м2 бруто развијене грађевинске површине; припрема документације везане за поступак укњижбе непокретности и правима на њима на којима је општина корисник као и вођење евиденције непокретности у државној односно јавној својини града на којима је градска општина корисник; издаје уверења и води евиденцију о откупљеним становима; издаје уверења о подацима из евиденције Одељења; пружа обавештења поводом поднетих захтева; прати и проучава стање у имовинско правној области и сходно томе даје предлоге за предузимање мера; врши друге послове у складу са прописима.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

 

Начелник одељења:

Тел. 011/8120-967
e-mail: