Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове, врши следеће послове: - у области грађевинске инспекције врши инспекцијски надзор над изградњом и реконструкцијом објеката и претварању заједничких просторија у стамбени односно пословни простор за које одобрење издаје градске општина; решава у првостепеном поступку по захтевима грађана и по службеној дужности, у складу са правима, дужностима и овлашћењима из закона и других прописа; налаже решењем извршење мера и радњи, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка и издаје привремено наређење односно забрану; пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења и мишљења; - у области комуналне инспекције врши послове инспекцијског надзора над извршавањем закона, прописа и посебних одлука Скупштине града над обављањем комуналних делатности, коришћењем, чувањем и одржавањем комуналних објеката и послове решавања у првостепеном поступку по захтевима грађана и по службеној дужности; наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима; спроводи административна извршења решења одељења.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.“

Начелник одељења:

Мирослав Милосављевић

Тел. 011/8123-241

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГО ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

На основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/15), комунална инспекција ГО Лазаревац доноси План инспекцијског надзора за 2017. годину, са активностима, временом деловања и претпостављеним ризицима, датим у табели у прилогу, као саставним делом овог Плана:

 • ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА:

ЗАКОНИ:

 1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11)
 2. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/15)
 3. Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/10“),
 4. Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16)

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

 1. Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије („Сл.гласник РС“, бр. 69/06)

 

ОДЛУКЕ:

 1. Одлука о комуналној инспекцији („Сл.лист града Београда“, бр. 18/92, 19/92-испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05 и 29/14),
 2. Одлука о комуналном реду („Сл.лист града Београда“,бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 и 75/16),
 3. Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист града Београда“,бр. 27/02, 11/05,6/10, 2/11, 10/11, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15),
 4. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.лист града Београда“, бр. 12/96- пречиш. текст, 14/96-испр., 6/99 и 11/05),
 5. Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14-испр., 34/14, 2/15 и 29/15),
 6. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Сл.лист града Београда“,бр. 37/11, 55/11 и 34/14),
 7. Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 17/15 и 43/15),
 8. Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 17/15 и 43/15),
 9. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист града Београда“,бр. 12/10-пречишћен текст, 37/11, 42/11-испр., 11/14 и 30/14),
 10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.лист града Београда“, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15 и 61/15),
 11. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 86/14- пречишћен текст),
 12. Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“, бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11 и 34/14),
 13. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 6/10, 29/14 и 29/15),
 14. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 10/11 и 51/11),
 15. Одлука о јавној расвети („Сл.лист града Београда“,бр. 4/87, 10/87-испр., 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05 и 73/16),
 16. Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл.лист града Београда“,бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15 и 35/15)
 17. Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл.лист града Београда“, бр. 29/07, 34/09, 16/10 и 44/14),
 18. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл.лист града Београда“, бр. 23/05, 2/11 и 29/14),
 19. Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл.лист града Београда“, бр. 43/07, 2/11 и 29/14),
 20. Одлука о начину обрачуна и наплате основних комуналних услуга – испорука воде за пиће и одвођење искоришћених вода (канализација) на територији градске општине Лазаревац („Сл.лист града Београда“, бр. 58/15),
 21. Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лазаревац („Сл.лист града Београда“, бр. 20/99 и 21/07),
 22. Одлука о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији градске општине Лазаревац („Сл.лист града Београда“, бр. 27/05, 4/06 и 12/15)

 

Сви прописи обухваћени Планом периодично ће се примењивати у зависности од вероватноће појаве одређеног комуналног проблема у датом периоду године. Од 55 активности 7 је процењено да је критично (12,73%), 41 је процењено да је високок ризика (74,55%) и 7 је процењено да је средњег ризика (12,73%).

 

 • ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС:

Инспекцијски надзор у области комуналне делатности.

 

 • АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА:
 • Надзор над радом Јавних предузећа која је основала Градска општина Лазаревац (ЈПКП „Лазаревац“, ЈП „Топлификација“ и ЈП „Дирекција“ Лазаревац), а која обављају комуналне делатности,
 • контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа,
 • надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности;
 • надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката;
 • надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката;
 • надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање;
 • надзор над спровођењем законских и подзаконских аката из области комуналне делатности: одржавања комуналног реда, одржавања чистоће у граду, одовжења и депоновања смећа, одржавања зелених и рекреационих површина, обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања, пружања пијачних услуга, одржавања површина јавне намене, површина у јавном коршћењу и других површина, пружања услуга снабдевања водом и одовђења и пречишћавања отпадних вода, пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња, одржавања и коришћења јавних паркиралишта, придржавања прописаног радног времена угоститељских објеката, спровођење кућног реда,постављања привремених објеката, тезги и других привремених објеката, јавним оглашавањем.

 

Територијално подручје на којем ће се вршти инспекцијски надзор је читава територија Градске општине Лазаревац (градско насеље са 32 месне заједнице).

Планом је предвиђено да сви инспекцијски надзори буду редовни, теренски, а по потреби и контролни, допунски и канцеларијски.

Комунална инспекција ГО Лазаревац има 4 комунална инспектора који ће спроводити инспекцијске надзоре у активностима предвиђеним Планом, за одговорајући период.

Мимо свих активности предвиђених Планом, комунална инспекција ГО Лазаревац вршиће и ванредне инспекцијске надзоре у свим оним областима које би могле да се појаве као тренутни комунални проблем, а у циљу превентивног деловања.

Мере које су планиране ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката су доношење решења којим би се отклониле последице таквог деловања и подношења прекршајних пријава у складу са Законом о прекршајима.

Током 2017-те године очекивано је да буде око 600 управних предмета иницираних пријавама грађана, а самим тим и 600 ванредних инспекцијских надзора.

 

АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГО ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. год.

Ред.
бр.

АКТИВНОСТИ

РОК

ПРОЦЕНА РИЗИКА

1.

Контрола поузданог, трајног и континуираног снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом од стране комуналног предузећа

октобар - април

висок

2.

Сузбијање нелегалне уличне продаје

ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

ВИСОК

3.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда, које се односе на узнемиравање грађана и емитовање музике или приређивање музичког програма, заједнички надзор са туристичком инспекцијом

ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

СРЕДЊИ - ВИСОК

4.

Инспекцијски надзор над уклањањем снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу (улице, тротоари и пешачке стазе, парковске стазе, приступне стазе око јавних установа)

децембар, јануар, фебруар и март

критичан

5.

Инспекцијски надзор над постављањем рекламних средстава на јавним и другим површинама које су видљиве са јавне површине

током целе године врши се поступање по пријавама

средњи

6.

Инспекцијски надзор по питању кретања, заустављања или паркирања возила на јавној зеленој површини, зеленој површини око објеката јавне намене и зеленој површини у јавном коришћењу

март - децембар

средњи

7.

Пијаце - редовна контрола комуналног реда

током целе године

средњи - висок

8.

Рад по пријавама правних и физичких лица које се односе на обављање комуналне делатности од стране Јавних комуналних предузећа које је основала ГО Лазаревац

свакодневно

висок

9.

Инспекцијски надзор над постављањем привремених објеката (киосци, други мањи монтажни објекат и други слични објекат за продају робе на мало, забавни паркови, циркуси и други привремени објекти за игру деце и рекреацију грађана), на територији ГО Лазаревац

током целе године

средњи

10.

Инспекцијски надзор над постављањем башти у склопу угоститељских објеката на територији градске општине

током целе године

висок

11.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда, које се односе на начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца као и место и начин извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији ГО Лазаревац

током целе године врши се поступање по пријавама

висок - критичан

12.

Контрола уређења и одржавања јавних зелених површина

током целе године

висок

13.

Контрола градске водоводне и канализационе мреже: цевоводи, шахтови, хидранти, сливници и друге инсталације

током целе године

висок

14.

Контрола функционисања објеката јавног осветљења

током целе године

средњи - висок

15.

Активности на спречавању обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката

током целе године

висок

16.

Израда месечних извештаја о извршеном надзору и предузетим мерама

токм целе године

 

17.

Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру школских и предшколских установа на територији ГО Лазаревац

септембар, октобар

висок

18.

Инспекцијски надзор над постављањем тезги и других покретних привремених објеката

током целе године

средњи

19.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији ГО Лазаревац

током целе године

висок

20.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Одлуке о комуналном реду које се односе на општу уређеност насеља

током целе године

висок

21.

Контрола ненаменске потрошње воде из градског водовода

јун, јул, август

КРИТИЧАН

22.

Аутобуска станица и железничка станица у Лазаревцу - редовна контрола комуналног реда и контрола управљања отпадом

април, август, новембар

средњи - висок

23.

Инспекцијски надзор над применом одредаба Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда у вези са одржавањем, редовног пражњења и спречавања изливања отпадних вода из септичких јама

током целе године врши се поступање по пријавама

критичан