Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове прати стање, процењује ризике, планира, усклађује и координира инспекцијски надзор и врши послове комуналне и грађевинске инспекције и спроводи административна извршења из области комуналне и грађевинске инспекције.

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа Града који се односе на: обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката; уређивање јавних површина  као и друге послове утврђене законом и прописима града, осим оних послова који су законом и прописима града поверени комуналној инспекцији града; стара се о одржавању комуналног реда у градској општини; врши инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града.

Грађевинска инспекција врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу и одобрење за извођење радова издаје градска општина, врши надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере предвиђене законом.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлог прописа из обаласти за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

Начелник одељења:

Мирослав Милосављевић

Тел. 011/8123-241

inspekcija.nacelnik@lazarevac.rs