Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове врши: инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме Градске општине; одржавање биротехничких и других средстава опреме; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара и потрошног материјала; обављање службеног превоза и сервисирање возила; послове противпожарног обезбеђења; обезбеђивање и других услова потребних за рад органа Градске општине; оперативне и техничке послове у спровођењу свих врста манифестација и протокола за потребе Градске општине, комуникацији са грађанима, јавним предузећима и установама чији је оснивач Градска општина; послове јавне набавке добара и услуга или уступање извођења радова до њихове финализације са финансијско-материјалном конструкцијом (припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки: покретање и спровођење поступка јавних набавки) и послове сарадње са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

 

Начелник службе:

Тамара Авдаловић Ковачевић

Тел. 011/8122-279

 

e-mail: tkovacevic@lazarevac.rs