Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове врши следеће послове: у оквиру надлежности градске општине прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на њеном подручју, учествује у припреми и спровођењу акционих, снационих и других планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, припрема акте који се односе на обезбеђење услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима, спроводи поступке процене утицаја пројеката за објекте до 800 м2 бруто површине (по ЈУС-у) на животну средину и доноси решења о потреби процене утицаја, одређивању обима и садржаја студије и давању сагласности на студије о процени утицаја, о чему успоставља и води јавне књиге, у оквиру надлежности градске општине; обавља стручне и административне послове у припреми и спровођењу програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; спроводи прописе којима се уређује комунални ред; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и сл.; припрема предлоге планова за постављање привремених објеката на јавним површинама; одлучује о постављању и укљањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и др. покретни мобилијар), у складу са прописом града; спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда.

 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе Градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:

Јулијана Недељковић

Тел. 011/8120-688

e-mail: jnedeljkovic@lazarevac.rs