Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове

Одељење за заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове врши следеће послове: у оквиру надлежности градске општине прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на њеном подручју, учествује у припреми и спровођењу акционих, санационих и других планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине, припрема акте који се односе на обезбеђење услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима, учествује у припреми и спровођењу програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; обавља послове који се односе на уређење комуналних делатности и прати развој комуналних делатности из надлежности градске општине, спроводи прописе којима се уређује комунални ред, осим ако њима није утврђена надлежност другог органа; издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине у комуналним стварима; одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; припрема предлоге планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) у складу са прописом града; одлучује о постављању и уклањању балон хала спортске намене и мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и др. покретни мобилијар) у складу са прописом града; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта; спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда. 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:

Јулијана Недељковић

Тел. 011/8120-688

e-mail: jnedeljkovic@lazarevac.rs