Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

Одељење за урбанизам и грађевинске послове доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор; издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу; доноси решења о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора или промена у току грађења; решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптација, санација и промена намене објекта без извођења грађевинских радова, односно промена намене објекта; издаје привремене грађевинске дозволе; доноси решења о образовању комисије за технички преглед објеката и решења о употребној дозволи; спроводи поступак легализације објеката у складу са актима града Београда.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

Начелник одељења:

 Дивна Марковић

Тел. 011/8120-685