Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за управу

 

Одељење за управу врши послове који се односе на: организацију и рад Управе градске општине; развој, уређење и унапређење система Управе градске општине; рационализацију структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрему и израду нормативних аката (општих и појединачних) у вези са организацијом и радом Управе градске општине и аналитичких материјала из делокруга Управе градске општине; стручне, оперативне и административно-техничке послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Управе градске општине; унапређивање организације, метода рада и остваривање сарадње организационих јединица Управе градске општине; издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; организација рада и надзор над радом месних канцеларија са седиштем у Дудовици, Брајковцу, Трбушници, Рудовцима, Барошевцу, Медошевцу, Јунковцу, Миросаљцима, Вреоцима, Великим Црљенима и Степојевцу; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и персоналне послове из области рада и радних односа запослених у Управи градске општине; праћење стања и планирање кадровских потреба у Управи градске општине ради њеног унапређивања (кретање професионалне каријере, радни резултати, систем оцењивања рада, мотивација запослених и др); ажурирање бирачког списка грађана у складу са актима града Београда и спровођење предизборних и изборних радњи за одборнике у Скупштини градске општине; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; спровођење стручних и административних послова у вези са пописом становништва; послове писарнице, архиве, овере потписа, преписа и рукописа; решавање у првостепеном управном поступку у области борачко-инвалидске заштите, цивилних, војних и мирнодопских инвалида рата и чланова породица, заштиту чланова породица лица на одслужењу војног рока; решавање статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица које је поверио Републички комесаријат; пружање правне помоћи давањем усмених и писмених правних савета, састављањем исправа, поднесака и обавештења у циљу остварења права и интереса грађана. Одељење врши и оверу уговора о раду у складу са важећим прописима; издавање и оверу радних књижица и евидентирање промена у радним књижицама за лица која имају пребивалиште или су засновала радни однос на подручју градске општине; координацију послова на унапређењу односа Управе градске општине према грађанима - услужни центар; послове везане за спровођење мера безбедности и заштите на раду; предлагање и израду процедура у области управљања људским ресурсима, организовање и реализацију активности које су у функцији подизања ефикасности запослених; праћење и увођење новина у области радно правних односа; организовање и праћење реализације планова пријема и обуке кадрова; процена ефеката спровођења планова; предлагање нормативних активности из свих области везаних за област управљања људским ресурсима; обезбеђивање процеса потребних за примену, развој, одржавање, преиспитивање и унапређење менаџмента система квалитета ISO 9001: 2008 у Управи градске општине.

 
Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.
 
Начелник одељења:
Гордана Недељковић
Тел. 011/8120-684
е-mail: gnedeljkovic@lazarevac.rs