Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за локални економски развој

Одељење за локални економски развој обавља послове који се односе на: промоцију градске општине Лазаревац и информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу; утврђивање и унапређење туристичких потенцијала градске општине; остваривање сарадње са туристичким организацијама чији је оснивач градска општина; сарадњу са приватним, јавним и невладиним сектором, координацију њихових активности и подстицање приватно јавних партнерстава; припрему и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем; идентификацију потреба и помоћи при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја; стварање и одржавање база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора; - послове Канцеларије за младе који се односе на организовани приступ проблемима младих; промовисање рада са младима; пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним и другим институцијама, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање; неформално образовање младих; пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих; подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима; унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих; унапређење безбедности младих; припрему акционог плана за младе градске општине; стручне послове на увођењу и развоју информационог система у Управи градске општине, обезбеђењу услова за примену програма за аутоматску обраду података и сарадњу са Градским заводом за информатику и статистику и другим организацијама у вези са пословима увођења, функције и развоја информационог система.

 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела, учествује у припреми локалних и регионалних стратешких аката и врши друге послове у складу са прописима.

Начелник одељења

 

Тел. 011/787-1446

e-mail: centar.lazarevac@gmail.com

e-mail: ler@lazarevac.rs