Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељење за имовинско – правне послове

Одељење за имовинско-правне послове обавља законом поверене послове, одлучује и спроводи извршења у првостепеном управном поступку у предметима који се односе на експропријацију, утврђивање јавног интереса, враћање одузетог земљишта и друге поступке у складу са законом; спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у складу са законом и одлуком града ради изградње објекта до 800м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине; успоставља и води евиденцију непокретности на којима је носилац права управљања и коришћења градска општина; врши стручне послове у вези са управљањем, коришћењем и располагањем тим непокретностима и спроводи поступак уписа права на непокретностима у јавним књигама; врши све стручне и административне послове који се односе на откуп и закуп станова којима располаже градска општина.

 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе Градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:

Горан Милошевић

Тел. 011/8120-967

e-mail: imovinsko.nacelnik@lazarevac.rs