Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Одељења за привреду, пољопривреду и друштвене делатности

Одељење за привреду, пољопривреду и друштвене делатности врши послове: - у области привреде: стара се и подстиче развој и задовољавање одређених потреба грађана у области угоститељства, занатства, и трговине на подручју Градске општине; - у области приватног предузетништва: врши послове који проистичу из Споразума закљученог са Агенцијом за привредне регистре Републике Србије; - у области пољопривреде: спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју Градске општине, утврђене актима Града Београда; - У области културе подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину; обезбеђује услове за рад и остваривање надзора над радом установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач Градска општина; обезбеђује услове за додељивање награда и признања у области културно-уметничког стваралаштва и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом Градске општине и другим прописима; -у области образовања: прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; пружа стручну помоћ у поступку спровођења јавних набавки за радове на одржавању; праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама; покретање прекршајног поступка против родитеља - старатеља ученика, у складу са законом, у сарадњи са образовно-васпитном установом; утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; -у области спорта и омладине: прати стање и стара се о одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач Градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју Градске општине; учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градску општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на подручју Градске општине; доделу награда и признања у области спорта; - у области бриге о лицима са посебним потребама и националним и етничким групама прати развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју и стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Одељење у складу са законом и актима града, врши стручне и организационе послове учествовања у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица. Одељење врши стручне и административне послове за савете Већа градске општине образоване по пословима из делокруга Одељења.

 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе Градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 

Начелник одељења:

Видан Тимотијевић

Тел. 011/8120-714