Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Секретар Скупштине ГО Лазаревац

Секретар Скупштине градске општине Лазаревац

Небојша Максимовић, дипл. правник

Телефон: 011/8123-128

e-mail: nmaksimovic@lazarevac.rs