Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПЧЕЛАРСТВА

Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пољопривреде, Савета за пољопривреду градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II број: 06-80.2/2017 од 17.03.2017. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПЧЕЛАРСТВА ПО ПРОГРАМУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ

1. РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за финансирање развоја и унапређења пчеларства по Програму расподеле средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде у Градској општини Лазаревац у 2017. години II-број: 06-18.1/2017/2017 од 13.01.2017. године

2. Предмет расподеле су финансијска средства у висини од 400.000,00 динара, за набавку опреме за пчеларство, репроматеријала, средстава за лечење пчела, а намењена су за унапређење гранских удружења која се баве пчеларством.

3. Захтев за финансирање развоја и унапређења пчеларства се подноси од 21.03.2017. године, дана објављивања текста конкурса на огласној табли у згради Градске општине Лазаревац, званичној интернет страници ГО Лазаревац као и на локалним медијима, закључно са 04.04.2017. године.

4. Право учешћа на Конкурс имају правна лица која испуњавају следеће критеријуме: - Правна лица регистрована за бављење пољопривредном делатношћу, којa се баве пчеларством; - Да је адреса и седиште подносиоца на подручју градске општине Лазаревац. - Предност на конкурсу имаће правна лица која су остварила значајне резултате на домаћим и иностраним сајмовима, изложбама, такмичењима и другим манифестацијама.

5. На конкурс се подноси следећа документација: - Пријава са основним подацима о правном лицу, са потписом одговорног лица и оверена печатом правног лица; - Решење из АПР-а; - Програм рада правног лица у 2017. години; - Изјава одговорног лица о броју чланова правног лица; - Изјава одговорног лица о броју кошница.

6. Учесници на Конкурсу су у обавези да поднесу Извештај о реализацији Пројекта који је предмет конкурса најкасније до 15.12.2017. године. Извештај садржи финансијски и наративни део.

7. Неблаговремено и непотпуне пријаве поднете на Конкурс неће бити разматране.

8. Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Општинског услужног центра Градске општине Лазаревац или препоручено поштом на адресу: Управа градске оппштине Лазаревац, „Савет за пољопривреду“ - Пријава за Конкурс за финансирање развоја и унапређења пчеларства - Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42. 9. Ближа обавештења могу се добити у згради Управе градске општине Лазаревац, канцеларија бр. 13. приземље ( бочни улаз ), на телефон 8122-877.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ -Ненад Бачанац

assets/upload/2016/opstina/poljoprivreda/dokumenti/KONKURS RAZVOJ I UNAPREĐENJE PČELARSTVO.doc