Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац
Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - набавка рачунарске опреме

Рок за подношење пријава је Monday, 25. April, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - отворен поступак - Изградња моста на реци Лукавици у МЗ Шопић

Рок за подношење пријава је Tuesday, 12. April, 2016. do 10:00

Aжурирано: | Објављен:

Управа ГО Лазаревац - Позив за подношење понуда - набавка канцеларијског материјала

Рок за подношење пријава је Tuesday, 29. March, 2016. do 09:00

Aжурирано: | Објављен:

ГО Лазаревац - набавка услуге репрезентације - бифеа за потребе Органа ГО Лазаревац

Рок за подношење пријава је Tuesday, 1. March, 2016. do 10:00