Градска општина Лазаревац

Градска општина Лазаревац

Оглас за рани јавни увид

Објављено:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА

 

Одлукa о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена је објављена у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 38/15.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 29. јуна до 13. јула 2015. године, у просторијама скупштина градских општина Лазаревац и Обреновац, као и у просторијама скупштина општина Уб, Лајковац и Аранђеловац, односно објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату предметног просторног плана.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектору за просторно планирање, урбанизам и становање, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 13. јулом 2015. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.